AYDINLIK DEMOKRASİ PARTİSİ

ZİYARETÇİ DEFTERİ

KİŞİSEL VERİ KORUMA KANUNU

Ana Sayfa » KİŞİSEL VERİ KORUMA KANUNU

KİŞİSEL VERİ KORUMA KANUNU

Hoş geldiniz!

Aydınlık Demokrasi Partisi olarak sizlere ait kişisel verileri ve özel bilgilerinizi korumak için azami özeni gösteriyoruz. Bu nedenle web sayfamızı/çağrı merkezimizi/internet sitemizi ziyaretinizde kendinizi güvende hissetmenizi istemekteyiz. Web sayfamızı/çağrı merkezimizi ya da internet sitemizi ziyaret ettiğinizde sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinde size ait kişisel alanınızın korunması bizim için asıldır. Aydınlık Demokrasi Partisi ile ilgili bütün işlemlerinizde kişisel verilerinizin korunması için bütün gayretin gösterildiğinden emin olunuz. Web sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz Veri Güvenliği Politikamızı inceleyiniz. Aydınlık Demokrasi Partisi’nde geçerli olan Veri Güvenliği Davranış Kuralları bu politika içinde bulunabilir. Ancak önemle belirtelim ki, Aydınlık Demokrasi Partisi web siteleri tarafından yönlendirilme yapıldığınız (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunamamaktadır.

 

 1. Kişisel verileri işlemeye ilişkin ilkelerimiz Aydınlık Demokrasi Partisi olarak;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,

Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi,

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeyi ilke edindik.

 

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK) 10’uncu maddesi verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendisinin aydınlatılmasını istemiştir. Madde başlığı ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’dür. KVK hükümlerine göre Aydınlık Demokrasi Partisi , ‘veri sorumlusu’dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü, ‘veri sahiplerini’, veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

Aydınlık Demokrasi Partisi olarak bütün ziyaretçilerimize aşağıda kısaca kaleme alınmış olan Aydınlatma Açıklaması ile KVK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahipleri olan siz değerli ziyaretçilerimizi bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

 

III.  Veri Sorumlusunun Kimliği

KVK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede web sayfasını ziyaret ettiğiniz Aydınlık Demokrasi Partisi veri sorumlusu Aydınlık Demokrasi Partisi Başkanlığı ‘dır.

 

 1. Veri İşleyen KVK.m.3’e göre, Veri işleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Yolları

Verileriniz, Aydınlık Demokrasi Partisi ’nda ancak rızanız ya da kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir.

AÇIK ·         Kanunlarda açıkça görülmesi

·         Zaruret-fiili imkânsızlık-hayati tehlike

RIZAYA ·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olan işlemler

·         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İHTİYAÇ ·         İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmesi

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

OLMAYAN HALLER ·         İlgili kişinin temek hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

Kişisel verileriniz KVK’daki ilkeler doğrultusunda; Aydınlık Demokrasi Partisi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin daha iyi yararlandırılması; Aydınlık Demokrasi Partisi tarafından sunulan bilgilerin ziyaretçilerin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi; Veri güvenliğinin sağlanması, Şirkete ait stratejilerin belirlenmesi amacıyla DATA sistemine işlenir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimizde KVK’ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde; Aydınlık Demokrasi Partisi ’nın çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere veya diğer Aydınlık Demokrasi Partisi ’nin iştiraklerine aktarılabilecektir. – Kanuni yükümlülüklerin ve ödevlerin yerine getirilebilmesi için resmi makamlarla paylaşılabilecektir. VI. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Aydınlık Demokrasi Partisi tarafından farklı kanallarla ve hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

VII.  Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVK.m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da Aydınlık Demokrasi Partisi tarafından hazırlanmıştır. Aydınlık Demokrasi Partisi tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;

 1. a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahipsiniz.

 

VIII.  Verilerinizi Kullanma Alanlarımız

Verilerinizi, sizleri hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve gerekli durumlarda da sizleri aydınlatmak ve daha iyi ürün ve hizmet sunmak amacıyla işliyoruz. Bu çerçevede Aydınlık Demokrasi Partisi ’da bulunan bilgileriniz, sizin iradeniz ile kullanılmaktadır.

 

 1. Nasıl Koruyoruz?

Aydınlık Demokrasi Partisi tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ziyaretçilerimizin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

 1. Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı

Kişisel verilerinizle ilgili olarak herhangi bir tereddüt duyduğunuz takdirde, adresi ve iletişim bilgileri web sayfamızda gösterilmiş bulunan Aydınlık Demokrasi Partisi Veri İşleyenine başvurunuz. Aşağıda başvurularınızı daha kolay yapabilmeniz için sizler için bir başvuru formu da hazırlanmıştır. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuru Formunu bu linke tıklayarak temin edebilirsiniz!

 

 1. Çerez (Cookie) Kullanımı

İnternet Sitesi, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak şartı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşmayacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler (cookie) hakkında bilgi, İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz zaman “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir. Çerezler, web sitesini ziyaret ettiğinizde, mobil uygulamasını cep telefonunuza yüklediğinizde veya mobilweb üzerinden bağlandığınızda, internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. İnternet Sitesi çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları vasıtasıyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. İnternet sitesi tarafından, size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size uygun şekilde iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek için; site üzerinde gezinme bilgileriniz ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişiniz izlenebilmektedir. İnternet sitesi, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma yalnızca işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacaktır.

Çerez Çeşitleri

İnternet sitesi mobil uygulamasında ve mobilweb’te oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılıyor. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınız anda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalmaya devam eder. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” ya da “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmiş olsanız dahi, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobilweb’i kullanmaya devam edebilirsiniz, lakin web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobilweb’in tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

 

İnternet Sitesi Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?

İnternet sitesi çerezleri;

Yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama/mobilweb kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım:

Parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama/mobilweb oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve

Web sitesini/mobil uygulamayı/mobilwebi daha sonra yapmış olduğunuz ziyaretlerinizde, sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

İnternet sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobilweb üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobilwebi nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı/mobilwebi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

İlgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş

reklam/tanıtım amacıyla kullanır. Bu şekilde, web sitesini, mobil uygulamasını veya mobilwebi kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz. İnternet sitesi, çerezler yoluyla elde edilen bilgileri kullanıcılarımızdan/üyelerimizden topladığımız kişisel verilerle eşleştirir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADP – AYDINLIK DEMOKRASİ PARTİSİ

İletişim Linki: https://www.adp.com.tr/

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Tuna Caddesi No:8/21 Çankaya/ANKARA

E-Mail:  kisiselveri@adp.com.tr

K.V.K.K. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ!